Vilkår

Er du fornøyd, så er vi fornøyd. Vi etterstreber å kunne levere raskt den kvaliteten du forventer.

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager (angrefrist) etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette.

For bruk av angreretten kan skjemaet lastes ned her:

Generelt:

Disse salgsbetingelsene gjelder for alle salg av varer og tjenester (produkter) fra HobbyBoat til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på HobbyBoat  er bare tilgjengelig på norsk.

Du må være minst 18 år for å kunne kjøpe varer på HobbyBoat. Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende, norske områder. Kontakt oss for levering til Danmark, Sverige og Finland og øvrige land. Ekstra kostnader ved frakt til utlandet kan tilkomme.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningsloven, og e-handelsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

 

Definisjon av parter:

Selger er: HobbyBoat og kan i det følgende være benevnt som vi eller oss.

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

 

Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk:

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, med følgende punkter:

 • Orientering
 • Valg av produkter
 • Handlekurven
 • Valg av forsendelses- og betalingsmåte
 • Bekreftelse av bestillingen

Bestillings- og avtaleprosess:

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett (se avsnitt nedenfor på denne siden).

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

 

Opplysninger gitt i nettbutikken:

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjonen gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

Priser:

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift. Kontakt oss for levering utenfor Norge.

 

Betaling:

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom Vipps, Klarna, bank- eller kredittkort.
Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg.

 

Levering og forsinkelse:

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

 

Undersøkelse av produktene:

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktene har blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

 

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni  2002:

Hvis det oppdages en feil eller mangel må du som kjøper innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget, eller du burde ha oppdaget den, gi HobbyBoat melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at du overtok varen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å søke retur på vår web.

Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som vi har registrert på kunden.

Dersom det foreligger en mangel ved varen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelbeføyelser:

 • Holde kjøpesummen tilbake
 • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
 • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, §51)
 • Kreve erstatning

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke varen (vi tolker dette fra tingen er kvittert inn til HobbyBoat) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har HobbyBoat ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan HobbyBoat bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, §30.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med HobbyBoat, betaler ikke HobbyBoat disse utgiftene.

 

Garanti:

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

 

Angrerett:

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Angrerettskjema må du laste ned selv på følgende link: Angrerettskjema. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse betales av HobbyBoat. Du har risikoen for transporten av varen tilbake til oss.

HobbyBoat er forpliktet til å betale deg tilbake det du har betalt. Dette gjelder kun når produktet/ produktene er returnert til oss. Tilbakebetaling skal senest finne sted innen ti dager etter at vi mottar produktene fra deg. Disse sendes tilbake til oss i original emballasje, sammen med utfylt angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

 

Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:

 • Dersom varene ikke kan returneres med normal post anbefaler vi Posten.no for mer info. om retur av større pakker. Dersom forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standardleveringen som den næringsdrivende tilbød, skal den næringsdrivende likevel ikke betale tilleggskostnadene dette medførte. (jmf. Angrerettloven § 24).
 • Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt.(jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake. (jf. Ang Angreretten § 25)
 • Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25).
 • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 1).

Aktiv handling:

Det forplikter en aktiv handling* fra deg på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med en aktiv handling kan vi behandle saken på en rask og effektiv måte for begge parter, iht. angrerettloven (* ref. 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven § 11).

 

Passiv handling:

Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi vil sende egen faktura pålydende porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 250, for å dekke våre håndteringskostnader.

 

Personopplysninger:

HobbyBoat er opptatt av å håndtere personopplysninger på en trygg måte. Se vår personvernerklæring for en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.

 

Salgspant:

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. HobbyBoat har salgspant i solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

 

Priser og levering:

Alle priser er oppgitt inkludert mva. og frakt, med mindre annet er presisert. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra HobbyBoat  i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan HobbyBoat ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 

Kundens plikter:

Den som er registrert som kunde hos HobbyBoat er ansvarlig for betaling av de ytelser HobbyBoat  eller dennes samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra HobbyBoat.

 

Ekstraordinære forhold:

HobbyBoat er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvisHobbyBoat  sannsynliggjør at mangelen skyldes forhold utenfor dennes kontroll, og som HobbyBoat ikke med rimelighet kunne vente å unngå eller overvinne følgene av. HobbyBoat er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra HobbyBoat.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Endring i vilkårene:

HobbyBoat forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeur:

Er HobbyBoat forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den. Ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er HobbyBoat fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Tvister og lovvalg:

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Bergen tingrett som verneting.

Forbehold:

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

 

Copyright:

Alt innhold på disse nettsidene er HobbyBoat  eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra HobbyBoat.